نام های اصیل ایرانی

 

 

آبتین : نام پدر فریدون پادشاه پیشدادی

 

 

 

آتوسا : قدرت و توانمندی - دختر کورش وزن داریوش اول

 

 

 

آفر : آتش - ماه نهم سال شمسی

 

 

 

آفره دخت : دختر آتش - دختری که در ماه آذر به دنیا آمده است .

 

 

 

آذرنوش‌: شیرین و دل انگیز

 

 

 

آذین : زیور، طاق نصرة‌، تزئین ، آرایش

 

 

 

آراه : نام فرشته موکل روز ٢١ ازماه پنجم درآئین زردشت

 

 

 

آرزو : کام ، مراد ، معشوق ، امید

 

 

 

آرش: درخشان ، آفتاب ، جد بزرگ اشکانیان - پهلوان کمانگیر ایرانی در لشگرمنوچهر

 

 

 

 

 

آرشام : بسیار قوی - پدر بزرگ داریوش کبیر هخامنشی

 

 

آرمان : آرزو - خواهش - امید

 

آرمین : آرام گرفتن - پسر کیقباد پادشاه پیشدادی

 

آرمیتا: آرامش یافته ، کلمه ای زردشتی است

 

آریا فر: دارنده شکوه آریائی

 

آریا : آزاده نجیب - یکی از پادشاهان ماد - مهمترین نژاد هند و اروپائی

 

آریا مهر : دارنده مهر ایران - از سرداران داریوش سوم

 

آرین : سفید پوست آریائی

 

آزاده : دلیر و بی باک ، رها

 

آزرم : شرم ، مهر ، محبت ، عشق

 

آزرمدخت : یکی از ملکه های ساسانی

 

آزیتا : آزاده

 

آناهیتا : الهه آب

 

آونگ : شبنم - نام کردی

 

آهو: شاهد ، معشوق، یکی از همسران فتحعلی شاه قاجار

 

آیدا : شاد، ماه - نام تذکمنب

 

اتابک : پدر بزرگ ، مربی کودکان و شاهزادگان - نام ترکی

 

اتسز : لاغر و استخوانی - از پادشاهان خوارزم

 

اختر : ستاره ، علم ، درفش

 

ارد : خیر وبرکت ، فرشته نگهبان ثروت - نام چند تن از پادشاهان اشکانی

 

ارد شیر : شیر زیبا - اردشیر بابکان بنیانگذار سلسله ساسانیان

 

اردوان : نام پادشاهان معروف اشکانی

 

ارژن : درختی با چوب بسیار سخت و محکم - نام کردی

 

ارژنگ : آرایش - کتاب مانی نقاش - دیوی که رستم در هفتخوان اورا کشت

 

ارسلان : شیر، دلیر و شجاع - نام پادشاه سلجوقی

 

ارغوان : نام درختی با گل و شکوفه های سرخ رنگ

 

ارمغان : هدیه ، تحقه ، سوغات

 

ارنواز: نوازش شده اهورا - دختر جمشید شاه پیشدادی

 

اروانه : نام گلی کوهی است - نامی کردی

 

استر : ستاره - بردارزاده مردخای وزن خشایارشاه

 

اسفندیار : پاک آفریده شده - پسر گشتاسب که بدست رستم کشته شد

 

اشکان : منسوب به اشک - بنیانگذار سلطنت پارتها

 

اشکبوس : پهلوان کوشانی که به کمک افراسیاب آمد، اما به دست رستم کشته شد

 

افسانه : داستان ، سرگذشت ، حکایت گذشتگان

 

افسون : سحر و جادو ، حیله و تزویر

 

افشین : با همت - سردار ایرانی که بابک خرمدین را دستگیر کرد.

 

امید : انتظار ، آرزو

 

انوش (‌ آنوشا ) : استوار و جاوید - دخترمهرداد ششم

 

انوشروان : دارنده لوح جاویدان - لفب خسرو اول پادشاه ساسانی

 

اورنگ : عقل و کیاست ، تخت پادشاهی

 

اوژن : شکست دهنده ، دشمن برانداز

 

اوستا : نام کتاب آسمانی زردشت

 

اهورا : صاحب ، فرمانروای دانا

 

ایاز : بزرگ و پاینده - نام غلام ترک سلطان محمود غزنوی

 

ایران : محل زندگی آریائیها

 

ایراندخت : دختر ایران

 

ایرج : یاری دهنده آریائیها - پسرفریدون ، پادشاه و پهلوان ایرانی

 

ایزدیار : کشی که خداوند یار اوست

 

بابک : پدر کوچک ، جد اردشیر ، پسر ساسان

 

باپوک : کولاک ، نامی کردی

 

باربد : پرده دار ، موسیقی دان و نوازنده دربار خسرو پرویز

 

بارمان : لایق - نام سردار افراسیاب

 

بامداد : پگاه ، سپیده دم - نام پدر مزدک

 

بامشاد : کسی که در سحرگاهان شاد است - نوازنده مشهور دربار ساسانیان

 

بانو : خانم ، ملکه ، لقب آناهیتا الهه نگهبان آب

 

بختیار : خوشبخت ، خوش اقبال - استاد رودکی در موسیقی

 

برانوش : مهندس رومی که پل شوشتر را در زمان شاپور ساسانی

 

بردیا : پسر کورش و برادر کمبوجیه

 

برزو : بلند قامت - پسر سهراب و نوه رستم دستان

 

برزویه : طبیب مشهور انوشیروان و مترجم کلیله ودمنه از هندی به پهلوی

 

برزین : بلند و تنومند - ازپهلوانان ایران - نام پسر گرشاسب

 

برمک : از وزیران ساسانی - نام اجداد و نگهبانان آتشکده بلخ

 

بزرگمهر : خورشید بزرگ - نام وزیر دانشمند انوشروان ساسانی

 

بکتاش : بزرگ ایل و طایفه - نامی ترکی

 

بنفشه : گلی رنگارنگ و زینتی با عمر نسبتا طولانی

 

بوژان : رشد کرده - نامی کردی

 

بویان : خوشبو - مامی کردی

 

بهادر : شجاع و دلاور - نامی ترکی

 

بهار : شکوفه و گل - سه ماه اول سال شمسی

 

بهارک : بهار کوچولو

 

بهاره : بهاری

 

بهتاش : خوب ومانند

 

بهداد : نیک آفریده شده

 

بهرام : پیروز ، ایزد پیروزی درآئین زردشت ، لقب برخی از پادشاهان ساسانی

 

بهدیس : خوش رنگ ، خوشگل

 

بهرخ : زیبا چهره ، قشنگ

 

بهرنگ : خوش رنگ

 

بهروز : خوشبخت ، نیکبخت

 

بهزاد : نیک نژاد - مینیاتوریست مشهور صفویان - نام اسب سیاوش

 

بهشاد : خوشحال وشاد

 

بهمن : نیک اندیش - برف انبوه که از کوه فرو ریزد - جانشین اسفندیار

 

بهناز : خوش ناز‌، باناز ، طناز

 

بهنام : نیک نام

 

بهنود : سلامت ، عافیت

 

بهنوش : کسی که نیک مینوشد

 

بیتا : بی همتا ، بی مانند

 

بیژن : ترانه خوان ، جنگجو - پسر گیو و دلداده منیژه

 

پارسا : پاکدامن ، زاهد

 

پاکان : پاکها - نامی کردی

 

پاکتن : نیکو چهر پاکیزه تن

 

پاکدخت : دختر پاک

 

پانته آ : همسر آرتاداس که مادها او را به کورش هدیه کردند امانپذیرفت

 

پدرام : آراسته ، نیکو ، شاد

 

پرتو : روشن ، تابش

 

پرشنگ : تابش ، آتشپاره

 

پرتو : روشن ، تابش ، فروغ

 

پرستو : پرنده مهاجر

 

پرویز : پیروز - لقب خسرو دوم ، پادشاه ساسانی

 

پردیس : بهشت ، باغ و بستان

 

پرهام : ازاشخاص بسیار ثروتمند در زمان بهرام گور

 

پژمان : افسرده ، غمگین

 

پژوا : بیم و هراس

 

پرنیا : پارچه حریر

 

پشنگ : میله آهنی - نام پدرافراسیاب

 

پروانه : حشره ای زیبا که خود را به شعله می زند

 

پروین : ثریا ، ستارگان کوچک نزدیک به هم

 

پری : فرشته ، جن ، همزاد

 

پریچهر : زیبا روی - نام زن جمشید شاه

 

پریدخت : دختر پری ، همسر سام نریمان و مادر زال

 

پریسا : همچون پری

 

پرناز: پری ناز دار

 

پریوش : پری روی ، فرشته روی

 

پریا : کبوتر بال شکسته ای که به دنبال آشیانه می گردد.

 

پوپک : هدهد

 

پوران : جانشین ، یادگار

 

پوراندخت : نام دختر خسروپرویز

 

پوریا : پهلوان محمد خوارزمی ملقب به پوریای ولی

 

پولاد : آهن سخت و کوبیده ، نام پهلوان ایرانی زمان کیقباد

 

پویا : رونده و دونده - نامی کردی

 

پونه : گیاهی خوش عطر و بو که در کنار جویها می روید.

 

پیام : الهام ، وحی ، پیغام

 

پیروز: کامیاب ، فاتح ، نام چند نفر از پادشاهان ساسانی

 

پیمان : عهد ، قول وقرار - عنوان اسامی مردان در فارسی دری

 

تابان : تابنده ، منور

 

تاباندخت : دختر تابناک

 

تاجی : تاجدار ، نام و عنوانی در فارسی دری

 

تارا : ستاره

 

تاویار : آتشبان - نامی کردی

 

ترانه : زیبا و صاحب جمال ، سرود ، نغمه

 

تناز : نازنین ، با ناز و کرشمه - نامی کردی

 

توران : نام دختر خسروپرویز - سرزمین تور

 

توراندخت : دختری از توران

 

تورج : دلاور ، یکی از سه پسر فریدون شاه

 

تورتک : خروس صحرایی ، قرقاول

 

توفان : باد سخت

 

توژال : برف اندک - نامی کردی

 

تیر داد : داده تیر ، اشک دوم پادشاه اشکانی

 

تینا : گل ، نامی کردی

 

تینو : تشنه ، نامی کردی

 

جابان : سردار ایرانی یزدگرد

 

جامین : اسم یکی از قهرمانان ایران زمین ، نامی کردی

 

جاماسب : وزیر گشتاسب که با دختر زرتشت ازدواج کرد

 

جاوید : پایدار ، همیشگی

 

جریره :‌ نام دختر پیران ویسه که همسر سیاوش شد.

 

جمشید : پسر طهمورث چهارمین پادشاه پیشدادی

 

جوان : برنا ، دلیر ، شاداب

 

جویا : جوینده - پهلوان مازندرانی بود که بدست رستم کشته شد.

 

جهان : دنیا ، عالم ، گیتی ، کیهان

 

جهانبخت : شانس و اقبال جهان

/ 0 نظر / 6 بازدید